Từ điển Dict9
EV

pelta Tiếng Anh là gì?

ENpelta
Danh từ, số nhiều peltae /'pelti:/
cái mộc nhỏ, cái khiên nhỏ
(thực vật học) khiên