Từ điển Dict9
EV

pelvis Tiếng Anh là gì?

ENpelvis
Danh từ
(số nhiều pelvises hoặc pelvis /'pelvi:z/) (giải phẫu)
khung chậu; chậu