Từ điển Dict9
EV

pembroke Tiếng Anh là gì?

ENpembroke
Danh từ
bàn gấp