Từ điển Dict9
EV

pembroke table Tiếng Anh là gì?

ENpembroke table
Danh từ
bàn gấp