Từ điển Dict9
EV

pemmican Tiếng Anh là gì?

ENpemmican
Danh từ
ruốc (món ăn khô)