Từ điển Dict9
EV

pemphigus Tiếng Anh là gì?

ENpemphigus
Danh từ
(y học) bệnh pemfigut