Từ điển Dict9
EV

penance Tiếng Anh là gì?

ENpenance
Danh từ
sự tự phạt để chuộc tội
do penance for one's sins
tự phạt để chuộc tội
(tôn giáo) phép xá giải