Từ điển Dict9
EV

penates Tiếng Anh là gì?

ENpenates
Danh từ số nhiều
các gia thần (thần thoại La mã); Táo quân và Thổ công