Từ điển Dict9
EV

pence Tiếng Anh là gì?

ENpence
Danh từ
(số nhiều)
của penny
xem penny