Từ điển Dict9
EV

penciller Tiếng Anh là gì?

ENpenciller
Danh từ
(từ lóng) tay đánh cá ngựa chuyên nghiệp (chuyên nhận tiền của người khác để đánh thuê)
người giúp việc cho tay đánh cá ngựa chuyên nghiệp