Từ điển Dict9
EV

pendency Tiếng Anh là gì?

ENpendency
Danh từ
tình trạng chưa quyết định, tình trạng chưa giải quyết, tình trạng còn để treo đó; (pháp lý) tình trạng chưa xử