Từ điển Dict9
EV

pendulate Tiếng Anh là gì?

ENpendulate
Nội động từ
đu đưa lúc lắc
do dự, lưỡng lự, không nhất quyết; dao động