Từ điển Dict9
EV

peneal Tiếng Anh là gì?

ENpeneal
Tính từ
(giải phẫu) hình nón thông
peneal gland
tuyến tùng