Từ điển Dict9
EV

penelope Tiếng Anh là gì?

ENpenelope
Danh từ
người vợ chung thuỷ