Từ điển Dict9
EV

peneplain Tiếng Anh là gì?

ENpeneplain
Danh từ
(địa lý,địa chất) bán bình nguyên