Từ điển Dict9
EV

penholder Tiếng Anh là gì?

ENpenholder
Danh từ
quản bút