Từ điển Dict9
EV

penial Tiếng Anh là gì?

ENpenial
Tính từ
(giải phẫu) (thuộc) dương vật