Từ điển Dict9
EV

penicillin Tiếng Anh là gì?

ENpenicillin
Danh từ
(dược)
penixilin