Từ điển Dict9
EV

penis Tiếng Anh là gì?

ENpenis
Danh từ
dương vật