Từ điển Dict9
EV

penitential Tiếng Anh là gì?

ENpenitential
Tính từ
ăn năn; hối lỗi; sám hối