Từ điển Dict9
EV

penknife Tiếng Anh là gì?

ENpenknife
Danh từ
(số nhiều penknives)
dao nhíp