Từ điển Dict9
EV

penniform Tiếng Anh là gì?

ENpenniform
Tính từ
hình lông chim
a penniform leaf
lá hình lông chim