Từ điển Dict9
EV

penniless Tiếng Anh là gì?

ENpenniless
Tính từ
không có lấy một xu, nghèo kiết xác