Từ điển Dict9
EV

pennon Tiếng Anh là gì?

ENpennon
Danh từ
cờ đuôi én (cắm ở đầu ngọn giáo)
như pennant