Từ điển Dict9
EV

penny post Tiếng Anh là gì?

ENpenny post
Danh từ
cước chở thư một xu (không kể xa gần)