Từ điển Dict9
EV

penny-a-liner Tiếng Anh là gì?

ENpenny-a-liner
Danh từ
văn sĩ rẻ tiền, văn sĩ ba xu