Từ điển Dict9
EV

penny-in-the-slot Tiếng Anh là gì?

ENpenny-in-the-slot
Danh từ
máy bán hàng tự động ((như) penny-in-the-slot machine)