Từ điển Dict9
EV

penology Tiếng Anh là gì?

ENpenology
Danh từ
tội phạm học