Từ điển Dict9
EV

pentachord Tiếng Anh là gì?

ENpentachord
Danh từ
(âm nhạc) đàn năm dây
chuỗi năm âm