Từ điển Dict9
EV

pentad Tiếng Anh là gì?

ENpentad
Danh từ
số năm
nhóm năm
thời gian năm ngày
(hoá học) nguyên tố hoá trị năm; gốc hoá trị năm
hợp năm