Từ điển Dict9
EV

pentadactyl Tiếng Anh là gì?

ENpentadactyl
Danh từ
(động vật học) có chân năm ngón
Tính từ
(động vật học) động vật chân năm ngón