Từ điển Dict9
EV

pentagynous Tiếng Anh là gì?

ENpentagynous
Tính từ
(thực vật học) có năm nhuỵ (hoa)