Từ điển Dict9
EV

pentahedral Tiếng Anh là gì?

ENpentahedral
Tính từ
(toán học) có năm mặt