Từ điển Dict9
EV

pentameter Tiếng Anh là gì?

ENpentameter
Danh từ
thơ ngũ ngôn