Từ điển Dict9
EV

pentandrous Tiếng Anh là gì?

ENpentandrous
Tính từ
(thực vật học) có năm nhị (hoa)