Từ điển Dict9
EV

pentane Tiếng Anh là gì?

ENpentane
Danh từ
(hoá học) Pentan