Từ điển Dict9
EV

pentangular Tiếng Anh là gì?

ENpentangular
Tính từ
năm góc, năm cạnh