Từ điển Dict9
EV

pentapetalous Tiếng Anh là gì?

ENpentapetalous
Tính từ
(thực vật học) có năm cánh (hoa)