Từ điển Dict9
EV

pentasyllable Tiếng Anh là gì?

ENpentasyllable
Danh từ
từ năm âm tiết