Từ điển Dict9
EV

pentateuch Tiếng Anh là gì?

ENpentateuch
Danh từ
(số ít)
năm cuốn đầu Kinh Thánh