Từ điển Dict9
EV

pentatomic Tiếng Anh là gì?

ENpentatomic
Tính từ
(hoá học) có năm nguyên tử