Từ điển Dict9
EV

pentavalence Tiếng Anh là gì?

ENpentavalence
Danh từ
(hoá học) hoá trị năm