Từ điển Dict9
EV

pentavalent Tiếng Anh là gì?

ENpentavalent
Tính từ
(hoá học) hoá trị năm