Từ điển Dict9
EV

pentecost Tiếng Anh là gì?

ENpentecost
Danh từ
(số ít) lễ Tạ mùa (Do Thái)
(cách viết khác Whit Sunday) lễ Hạ trần (đạo Cơ Đốc)