Từ điển Dict9
EV

pentode Tiếng Anh là gì?

ENpentode
Danh từ
(vật lý) Pentôt, ống năm cực