Từ điển Dict9
EV

pentomic Tiếng Anh là gì?

ENpentomic
Tính từ
(quân sự) tổ chức thành năm đơn vị hợp với chiến tranh nguyên tử (sư đoàn)