Từ điển Dict9
EV

penumbra Tiếng Anh là gì?

ENpenumbra
Danh từ
(số nhiều penumbrae /pi'nʌmbri:/, penumbras /pi'nʌmbrəz/)
vùng bóng mờ, vùng nửa tối (trong thiên thực...)