Từ điển Dict9
EV

penurious Tiếng Anh là gì?

ENpenurious
Tính từ
nghèo túng
keo kiệt, bủn xỉn