Từ điển Dict9
EV

penuriousness Tiếng Anh là gì?

ENpenuriousness
Danh từ
xem penury