Từ điển Dict9
EV

penury Tiếng Anh là gì?

ENpenury
Danh từ
sự (cảnh) nghèo túng
living in penury
sống trong cảnh nghèo túng